Informacja Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. o jakości wody wodociągowej w roku 2016.Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 r.  (Dz. U. z  2015 r., poz. 1989)
Tabela: Wyniki badań jakości wody za rok 2016 – wartości uśrednione

Lp.

Wskaźnik

Jednostka

Wartości

Wartość dopuszczalna

SUW Sportowa

SUW Kamionka

SUW Licze

WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE

1.

Escherichia coli

jtk/100ml

0

0

0

0

2.

Enterokoki

jtk/100ml

0

0

0

0

3.

Bakterie grupy coli

jtk/100ml

0

0

0

0

4.

Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)

jtk/100ml

0

0

0

0

5.

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C po 72 h

jtk/250ml

0

0

0

100

 

WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE

6.

Amonowy jon

mg/l

0,2

0,08

0,2

0,50

7.

Barwa

11

11

8,3

8.

Chlorki

mg/l

64

13

15

250,00

9.

Mangan

μg/l

9

18

5,3

50,00

10.

Mętność

NTU

0,4

0,5

0,2

1,00

11.

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

bez nieprawidłowych zmian

12.

Stężenie jonów wodoru (pH)

7,6

7,4

7,5

6,5-9,5

13.

Przewodność

μS/cm

812

645

692

2500,00

14.

Siarczany

mg/l

2

37

40

250,00

15.

Smak

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

16.

Sód

mg/l

124

37

12

200,00

17.

Zapach

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

18.

Żelazo

μg/l

129

62

29

200,00

19.

Akryloamid

μg/l

<0,03

<0,03

<0,03

0,1

20.

Antymon

μg/l

0,1

0,2

0,2

5

21.

Arsen

μg/l

<1

<1

<1

10

22.

Azotany

mg/l

3

5

1

50

23.

Azotyny

mg/l

<0,05

<0,05

0,09

0,5

24.

Benzo(a)piren

μg/l

<0,0025

<0,0025

<0,0025

0,01

25.

Bor

mg/l

0,9

0,4

0,06

1

26.

Bromiany

μg/l

<3

<3

<3

10

27.

Chlorek winylu

μg/l

<0,2

<0,2

<0,2

0,5

28.

Chrom

μg/l

<1

<1

<1

50

29.

Cyjanki

μg/l

<5

<5

<5

50

30.

1,2-dichloroetan

μg/l

<1

<1

<1

3

31.

Epichlorohydryna

μg/l

<0,05

<0,05

<0,05

0,1

32.

Fluorki

mg/l

0,7

0,5

0,5

1,5

33.

Glin

μg/l

9,7

145

6,5

200

34.

Indeks Nadmanganianowy

mg/l

2,8

2,5

3,1

5

35.

Kadm

μg/l

0,23

0,1

0,1

5

36.

Miedź

mg/l

0,006

0,004

0,004

2

37.

Nikiel

μg/l

1,2

1

1,7

20

38.

Ołów

μg/l

1,9

1

1

10

39.

Σ pestycydów

μg/l

<0,05

<0,05

<0,05

0,5

40.

Rtęć

μg/l

<0,1

<0,1

<0,1

1

41.

Selen

μg/l

<1

<1

<1

10

42.

Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu

μg/l

<2

<2

<2

10

43.

Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

μg/l

<0,01

<0,01

<0,01

0,1

44.

Σ THM

μg/l

<4

<4

<4

100

45.

Chlor wolny

mg/l

<0,1

<0,1

<0,1

0,3

46.

Σ chloranów i chlorynów

mg/l

0,2

0,4

0,05

0,7

47.

Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu

mg/l CaCO3

203

249

341

500

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)

 

Zobacz:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o jakości wody.