wersja kolor

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku

Tytuł Projektu: Budowa kolektora tłocznego DN500 w obrębie ul. Toruńskiej w Kwidzynie

Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Koszt kwalifikowany zadania: 1 970 098,80 zł

Kwota pożyczki ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 1 570 000 zł.

Opis zadania:

Stan obecny oraz przyczyny realizacji zadania:

Zaplanowana inwestycja polegała na budowie nowego odcinka kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej DN500 (żeliwo) w ulicy Toruńskiej w Kwidzynie. Zaprojektowany kolektor ścieków sanitarnych przejął funkcję wcześniej eksploatowanego kolektora ścieków sanitarnych Dn500 PE na odcinku od ul. Hallera do ul. Toruńskiej (działki nr 126/6, 126/12, 188/3, 188/2, 126/3, 123/6 obręb Rozpędziny, Gmina Kwidzyn oraz 2/1, 2/29, 11/20, 11/8, 2/23, 2/27, 121/1, 11/17 obręb 15, Kwidzyn).

Jest to główny kolektor tłoczny ścieków z terenu miasta do oczyszczalni IP, stąd jego ogromne i nie do przecenienia znaczenie dla systemu kanalizacyjnego miasta.

Poprzedni kolektor tłoczny na tym odcinku uległ częściowemu uszkodzeniu. Rury polietylenowe (Dn 500×3,2 PN6 PE) posiadały za cienką ściankę i pod wpływem działania sił nacisku gruntu i sił odśrodkowych lewara (zasysania) uległy odkształceniu, co doprowadziło do częściowego zamknięcia w kierunku środka rury. W wyniku odkształcenia zmniejszył się przepływ ścieków w kolektorze tłocznym o co najmniej 50%. Z tego względu realizacja inwestycji, w celu likwidacji usterki, była bardzo ważna. Realizacja Projektu zapewniła bezpieczne odprowadzanie ścieków z terenu miasta do oczyszczalni IP.

Poprzedni stan awaryjny w znaczący sposób zagrażał bezpieczeństwu środowiska, istniało realne niebezpieczeństwo niekontrolowanych zrzutów awaryjnych ścieków do rzeki Liwy z uwagi na niedostateczną wydajność (przepustowość) uszkodzonego kolektora.

Sytuacji tej częściowo zapobiegano poprzez transport części ścieków za pomocą beczkowozów, jednak było to rozwiązanie doraźne, nieefektywne i nie gwarantujące bezpieczeństwa środowiska.

W efekcie podczas realizacji Projektu osiągnięto następuje efekty:

Wybudowano 832 m rurociągu żeliwnego, co pozwoliło na pełne przywrócenie sprawności przepływu ścieków w kolektorze i zapobiegło ponownemu uszkodzeniu w przyszłości.

Na realizację przedsięwzięcia wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 526/14 z dnia 18.11.2014 r.

Syntetycznych opis przyjętych rozwiązań:

Przedmiotem Projektu była budowa kolektora tłocznego ścieków sanitarnych na odcinku od ul Hallera i włączenie go do istniejącego kolektora tłocznego DN500 PE do ul. Toruńskiej. Kolektor tłoczny wykonany z rur żeliwnych przebiega przez istniejącą komorę odpowietrzającą (betonową). W komorze na rurze żeliwnej zamontowany został zawór odpowietrzający.

Kolektor tłoczny przechodzi przez obiekt mostowy, w związku z czym po obu stronach mostu zamontowane zostały zawory odcinające – zasuwy DN500 umieszczone w studniach żelbetowych DN-2000. Wszystkie rozwiązania spełniają normy prawodawstwa krajowego i unijnego.

_______

  • koniec dokumentu