07 gruBudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego na ścieki oraz wykonaniem infrastruktury na terenie przepompowni P1 przy ul. Wiślanej w Kwidzynie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej pod ścieżką rowerową przy ul. Hallera w Kwidzynie wraz z
modernizacją zbiornika retencyjnego na ścieki oraz wykonaniem infrastruktury na terenie przepompowni P1

przy ul. Wiślanej w Kwidzynie

Zadanie będzie polegało na budowie rurociągu tłocznego DN 500 na długości ok 1.1 km do istniejącej komory K2 przy
ul. Hallera. Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części miasta Kwidzyna (przy granicy z gminą Kwidzyn) oraz
należy do aglomeracji Kwidzyn. System kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kwidzyn działa przez dwie główne
pompownie ścieków zlokalizowane przy ul. Sportowej oraz Wiślanej dostarczające ścieki do oczyszczalni w ilości ok.
7-10 tyś m³/d. Wyeksploatowany kolektor tłoczny przebiega pod alejką rowerową (nasyp po byłej kolejce PKP)
znajdującą się między ul. Hallera, a ul. Przyrzeczną. Istniejący rurociąg jest bardzo awaryjny, a przy częstych
naprawach ścieki będące w środku spuszczane są z lewara do rzeki Liwy. Wykonany w latach 90-tych z rur PE o
gramaturze PE80 DIN8074 na ciśnienie PN 4 produkcji włoskiej. Ze względu na częste awarie zmuszeni byliśmy do
poddania owego przewodu do wykonania ekspertyzy materiałowej w instytucie należącym do Politechniki
Koszalińskiej gdzie stwierdzono słaby stan techniczny eksploatowanego przewodu wraz z wadą materiału. Aktualny
stan rurociągu nie pozwala na bezpieczne i spokojne eksploatowanie, gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo
zanieczyszczenia otaczającego go środowiska, wymaga on ciągłego monitorowania. Rurociąg odprowadza ścieki z
części gminy wiejskiej Kwidzyn oraz połowy miasta Kwidzyna do oczyszczalni ścieków znajdującej się na terenie
zakładów papierniczych MM Kwidzyn sp. z o.o. które są właścicielem obiektu. Oczyszczalnia ścieków posiada
maksymalną przepustowość hydrauliczną na poziomie ok. 164 000 m³/d, na chwilę obecną pracuje na obciążeniu ok.
95 000 m³/d natomiast w okresie letnim wynosi 120 000 m³/d. Alejka nad rurociągiem posiada nawierzchnię asfaltową,
a droga jednostronny przyległy chodnik z kostki betonowej. Teren inwestycji jednostajnie wznosi się w kierunku ulicy
Hallera, rzędne wahają się od 26,3 do 51,4 m n.p.m. Rozpatrywany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o
średnicy DN 500 mm tłoczy ścieki z istniejącej przepompowni ścieków znajdującej się przy ul. Wiślanej. Planowane
przedsięwzięcie położone jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późń.zm.). Jest ono zlokalizowane w dorzeczu Wisły w obszarze
jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych: Liwa od wypływu z jez. Liwieniec do ujścia. Zakłada się
wykonanie nowego odcinka sieci tłocznej o średnicy zewnętrznej DN 500 mm z rur i kształtek PE 100 RC PN10 SDR
17 w technologii ułożenia wykopem otwartym. Sieć przebiegać będzie równolegle do istniejącej. Budowa rurociągu jest
połączona z budową zbiornika retencyjnego. Istniejący zbiornik umiejscowiony na działce geodezyjnej nr 5/12 obr.
0013 oraz dz. nr 42 obr. 0005 zamierza się wykorzystać jako retencję w przypadku usuwania awarii na rurociągach,
nagłych przelewów, opadów itp. Dzięki temu zapobiegnie się przelewaniu i zrzucaniu ścieków do rzeki. Przedmiotem
zamierzenia budowlanego jest remont istniejącego zbiornika ziemnego na ścieki komunalne wraz z wykonaniem
niezbędnej infrastruktury technicznej – przyłączy kanalizacyjnych: tłocznych, przelewu awaryjnego i spustowego na
terenie przepompowni ścieków P1 mieszczącej się przy ul. Wiślanej w Kwidzynie. Analizowany zbiornik o poj.
ok.1260 m³, o kształcie owalnym zbudowany jest na planie prostokąta o wymiarach 13,5m x 27,5m, wg MPZP
inwestycja posiada dostęp do drogi publicznej pośrednio przez drogę wewnętrzną oraz jest terenem infrastruktury
technicznej – uzbrojenie w sieć kanalizacji sanitarnej, energetycznej, wodociągowej telekomunikacyjnej, sąsiadującej
od strony zachodniej z rzeką Liwą . Projektowane rozwiązanie remontu zbiornika związane będzie z pracami nie
zbędnymi do przywrócenia możliwości użytkowania zbiornika gdzie ujęto:
– odtworzenie zdolności retencyjnych zbiornika ziemnego oraz jego uszczelnienie wraz z szerokim zakresem prac
remontowych w tym jego wyposażenia (schody stalowe, schody terenowe) , doprowadzenie przewodów tłocznych PE
DN 140 mm, odprowadzenie ścieków przewodem spustowym PE/PP DN 250 mm, odprowadzenie wody przewodem
awaryjnym PE/PP DN 250 mm, montaż studni zrzutu ścieków, odtworzenie nasypów oraz umocnień wewnątrz
zbiornika, odtworzenie geometrii skarpy, formowanie nasypu z wykonaniem ławy z kruszywa, odtworzenie umocnienia
skarpy, ułożenie geowłókniny, ułożenie membrany HDPE wraz z zamocowaniem jej do elementów prefabrykowanych,
humusowanie korony i skarp odpowietrznych zbiornika, wraz z mieszanką traw dostosowaną do warunków
siedliskowych panujących w lokalizacji zbiornika.
oraz bez jego użycia na podstawie czterech awarii które miały miejsce w okresie przedstawionym we wniosku.
Zadanie zostało dofinansowane z WFOŚiGW w Gdańsku gdzie
Koszt kwalifikowany wynosi 2 499 447,52 zł
Kwota pożyczki 2 249 490 zł