05 sieBudowa zbiornika retencyjnego wody przeznaczonej do spożycia w m. Podzamcze, gm. Kwidzyn

Przedsięwzięcie polegało na budowie dwóch zbiorników retencyjnych wody w miejscowości Podzamcze. Realizacja zadania miała na celu zabezpieczenie w wodę do spożycia mieszkańców gminy wiejskiej Kwidzyn zamieszkałych na terenie objętym inwestycją. Zbiorniki o wielkości 2 x 50 m3 zapewnią utrzymanie zapasu wody pitnej w ilości 100m3, co wprost przełoży się na racjonalną gospodarkę zasobami genealogicznymi. Przedsięwzięcie pomoże w uzyskaniu zabezpieczenia ludności w wodę (dla 1987 mieszkańców gminy wiejskiej Kwidzyn) oraz przyczyni się do utrzymania stałego poziomu wody uzdatnionej dla potrzeb mieszkańców. Zbiornik pozwoli na utrzymanie stałego ciśnienia wody podawanej nawet w szczytowych dobowych rozbiorach wody przeznaczonej do spożycia. Spowoduje to zwiększenie wydajności procesów technologicznych. Dzięki budowie zbiornika retencyjnego przedsięwzięcie ma charakter inwestycji o zasięgu regionalnym dotyczącym miejscowości Podzamcze, Gurcz, Szałwinek, Janowo, Pastwa, Gniewskie Pole oraz Lipianki co stanowi uzyskanie lepszego dostępu do wody dla terenu około 1380 ha.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Koszt kwalifikowany zadania: 401 400,00 zł

Kwota pożyczki ze środków NFOŚiGW: 319 556,00 zł