Podłączenie do sieci miejskiej PW-K Kwidzyn

I N S T  R U K C J A

1. Klient ubiegający się o podłączenie do sieci wodociągowej PW-K Kwidzyn winien posiadać następujące dokumenty:

– uzgodniony w PW-K projekt budowlany przyłącza, jeśli przewód sieci miejskiej nie przebiega pod działką zainteresowanego,

– zgłoszenie lub pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kwidzynie1,

– wypełniony wniosek o wykonanie usług pobrany z siedziby PW-K Kwidzyn.

2. Usługa podłączenia do sieci jest darmowa, PW-K Kwidzyn ze swej strony zapewnia wykonanie nawiertki oraz założenie wodomierza głównego wraz ze wszystkimi zaworami . Klient natomiast jest zobowiązany do zakupu odcinka przewodu przyłączeniowego oraz wykonanie wykopu pod ww. na własny koszt. Data wykonania usługi przyłączenia ustalana jest przez Klienta z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Wszystkie szczegóły dotyczące prac, a także obowiązków inwestora, jak i wykonawcy zawarte są w umowie przyłączeniowej.

3. Po wykonaniu usługi podłączenia do sieci, Klient otrzymuje protokół odbioru, z którym należy zgłosić się do siedziby PWiK Kwidzyn w celu podpisania umowy na zaopatrzenie w wodę.

1 W celu uzyskania pozwolenia na budowę, Klient winien jest dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Kwidzynie warunki techniczne podłączenia do sieci. W celu ich uzyskania, należy złożyć w PW-K Kwidzyn wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej z dołączonym aktem notarialnym lub wypisem z Księgi Wieczystej danej nieruchomości oraz planem sytuacyjnym terenu z naniesionym budynkiem. Na podstawie tych dokumentów sporządzana jest wstępna umowa między PW-K Kwidzyn a Klientem na czas trwania robót.

 

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci, który należy złożyć w siedzibie PW-K można pobrać również poniżej.

 

DO POBRANIA